Chłodziarki absorpcyjne zasilane gazem, parą i gorącą wodą Broad – katalog.

Szeroki zakres absorpcyjnych chłodziarek oraz pomp ciepła wiodącego Chińskiego producenta BROAD. Są to chłodziarki wykonane w technologii LiBr, czynnikiem chłodniczym jest woda.

Jest to rozwiązanie ekologiczne zwłaszcza w świetle dyrektyw F-Gaz, protokołu z Kioto. Zawiera naturalny czynnik chłodniczy – wodę. A same chłodziarki korzystają z alternatywnych do drogiej energii elektrycznej źródeł ciepła.

Katalog-chlodziarki-absoprcyjne-broad-2016-agregaty-absorpcyjne-zasilane-goraca-woda-gazem-para-cieplem

Agregaty absorpcyjne, chłodziarki absorpcyjne, Bromek Litu, LiBr

Agregaty absorpcyjne (Chłodnicze agregaty absorpcyjne zwane inaczej chłodziarkami absorpcyjnymi).

Wprowadzenie

Agregat absorpcyjny, chłodziarka absorpcyjna czy też chiller absorpcyjny oznacza maszynę chłodniczą której zadaniem jest schładzanie przepływającej cieczy (zazwyczaj schładzanie wody albo np. mieszaniny wody i glikolu). Swoją nazwę zawdzięcza wykorzystywanemu procesowi absorpcji (absorpcja chemiczna – zjawisko oraz proces pochłaniania substancji gazowej w całą objętość substancji ciekłej).

W odróżnieniu od chłodziarek sprężarkowych niekiedy nazywanymi agregat wody lodowej = chiller (czyli schładzacz cieczy),  wytwarzanie chłodu – główny proces nie wymaga dostarczenia kosztownej energii elektrycznej a zamiast tego wystarczy doprowadzić ciepło.

Zasada działania

Niezależnie czy mamy do czynienia z agregatami chłodniczymi wykorzystującymi zjawisko absorpcji (z napędem w postaci dostarczanego do procesu ciepła) czy też mechaniczne sprężanie czynnika chłodniczego (sprężarki różnego typu z napędem w postaci dostarczanej pracy) sam proces chłodzenia odbywa się poprzez lokalne obniżenie temperatury spowodowane intensywnym odparowaniem czynnika chłodniczego (refrigerant) w ciśnieniu poniżej ciśnienia wrzenia – zatem efekt chłodzenia zależy od ilości (strumienia) odparowywanej cieczy w jednostce czasu, oraz od charakterystyki czynnika chłodniczego – zwłaszcza ciepła przemiany fazowej (parowania).

Ciśnienie odparowania jakie musimy utrzymywać jest zależne od stosowanego czynnika chłodniczego oraz temperatur jakie chcemy uzyskać.

W układach sprężarkowych, odparowany czynnik chłodniczy (faza gazowa) jest sprężany, przy tym podwyższeniu ciśnienia ulega także zwiększeniu jego temperatura, gorący sprężony czynnik chłodniczy zostaje schładzany w wymienniku ciepła – skraplaczu gdzie odbierane jest od niego ciepło w takiej ilości aby przy panującym w jego wnętrzu ciśnieniu pary uległy skropleniu (kondensacji). Skroplony czynnik chłodniczy przepływa przez element dławiący (rozdziela on stronę wysokiego ciśnienia układu od strony niskiego ciśnienia) i ponownie trafia do parownika, gdzie intensywnie odparowując odbiera ciepło od medium chłodzonego. Cykl się zamyka. Poniżej schemat procesu.

Dla układu absorpcyjnego (na przykładzie LiBr) cały cykl wygląda bardzo podobnie, ale efekt osiągany przez sprężarkę – podwyższenie ciśnienia za pomocą pracy mechanicznej, został zastąpiony procesami absorpcji i desorpcji chemicznej „napędzanymi” przez dostarczane ciepło.

Układ absorber-desorber (inaczej warnik) – wymusza przepływ czynnika chłodniczego ze strony niskiego ciśnienia (odparowania) do strony wysokiego ciśnienia – skraplacza, roztwór zawierający czynnik chłodniczy z absorbera jest transportowany do warnika, podczas podgrzewania w warniku desorbuje – oddaje parę wodną (nasz czynnik chłodniczy). Gorące pary czynnika chłodniczego są schładzane w skraplaczu – w ten sposób uzyskujemy czynnik chłodniczy w fazie ciekłej (wodę) która przepływa do parownika gdzie odparowując intensywnie odbiera energię z otoczenia (czyli właśnie tutaj otrzymujemy nasz efekt chłodniczy – schłodzenie medium przepływającego przez parownik), intensywne odparowanie wiązałoby się ze wzrostem ciśnienia panującego w parowniku co za tym idzie, ciśnienie mogłoby się podnieść do takiego poziomu – że nie mogłoby dalej zachodzić intensywne wrzenie – skutkując zanikiem efektu chłodzenia. Zatem powstające pary czynnika chłodniczego należy odprowadzić – jednocześnie zapewniając ciśnienie w parowniku takie aby wrzenie mogło dalej następować. Funkcję tą spełnia absorber – w nim zachodzi proces absorpcji – czyli pochłanianie par czynnika chłodniczego (tutaj pary wodnej) do silnie higroskopijnego roztworu LiBr. Pochłonięta para wodna jest następnie transportowana do desorbera (inaczej generatora par / warnika) i cykl się zamyka. Możemy jeszcze nadmienić że absorpcja jest procesem egzotermicznym – więc absorber musi być chłodzony.

Popularne technologie

Dostępne obecnie agregaty czy instalacje absorpcyjne dostępne są przede wszystkim w dwóch technologiach:

– technologii bromku litu ( LiBr) – tutaj dostępne mamy przede wszystkim gotowe już agregaty absorpcyjne (chillery absorpcyjne, chłodziarki absorpcyjne). Zakres dostępnych wydajności chłodniczych wynosi od kilkunastu kW do kilku, kilkunastu MW. Cechą charakterystyczną jest to że czynnikiem chłodniczym jest woda, a silnie higroskopijny roztwór bromku litu jest absorbentem. Można uzyskać tylko dodatnie temperatury powyżej 4 st. C na wyjściu medium chłodzonego. Czym wyższa temperatura medium chłodzonego – generalnie tym wyższa sprawność urządzenia.

– technologii amoniaku (NH3) – głównie duże instalacje systemy przemysłowe, gdzie czynnikiem chłodniczym jest amoniak a woda/wodny roztwór amoniaku jest absorbentem. Systemy takie pozwalają osiągać także ujemne temperatury medium chłodzonego.

Agregaty absorpcyjne możemy zasilać ciepłem za pomocą szerokiej gamy nośników:

 1. Gorąca woda – urządzenia „jednostopniowe” o sprawności ok. 65-80% (licząc to jako stosunek efektu chłodniczego do wprowadzanej do napędu procesu ciepła), (woda przegrzana – wtedy możliwość pracy jako dwustopniowe).
 2. Para o niskim ciśnieniu poniżej 3 Bar urządzenia jednostopniowe (inaczej jednokrotnego efektu) – sprawność ok. 70% , para o parametrach 4-8 Bar – sprawność ok. 110-130% (urządzenia dwustopniowe – inaczej „dobuble stage” podwójnego efektu – posiadają one 2 warniki-generatory i dzięki temu są bardziej sprawne).
 3. Bezpośrednio opalane – za pomocą palników spalających np. gaz ziemny, propan-butan, olej opałowy, gaz koksowniczy, czy inne gazy palne. Zazwyczaj są one wykonywane jako dwustopniowe, sprawność ok. 110 -130%. Zasilane w ten sposób agregaty opcjonalnie mogą pracować w trybie „kocioł” gdzie po małej modyfikacji warnik będzie pełnił rolę kotła.
 4. Zasilane spalinami – np. strumieniem spalin, bądź gorących gazów.
 5. Kombinowane – np. zasilane gazem i gorącą wodą

O agregatach wody lodowej – chillery, F-Gazy

O agregatach wody lodowej – chillery

Chillery inaczej (nieco mylnie) nazywane agregatami wody lodowej (czy też wytwornicami wody lodowej) służą do schładzania cieczy. Najlepszym polskim odpowiednikiem słowa chiller byłby po prostu schładzacz cieczy czy chłodziarka.

Możemy je podzielić ze względu na technologię:
 sprężarkowe (sprężarki scroll -spiralne, sprężarki śrubowe, czy odśrodkowe, obecnie mniej popularne tłokowe) gdzie napęd sprężarki przeważnie jest bezpośredni sprzężony z silnikiem elektrycznym
 absorpcyjne – do napędu procesu jest niezbędne źródło ciepła oraz medium schładzające maszynę
Można je także podzielić ze względu na konstrukcję:
 Dla niewielkich mocy najczęściej spotykane są chillery ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem, przeznaczone do zabudowy zewnętrznej.
 Stosuje się częściej dla większych mocy chillery ze skraplaczami chłodzonymi wodą (lub medium niezamarzającym).
 W niektórych przypadkach możemy zastosować chiller ze skraplaczem zdalnym (czyli sprężarki i parownik mamy w maszynowni, a skraplacz zdalny chłodzony powietrzem np. na dachu)
 Spotyka się układy rewersyjne – „z pompą ciepła”
Z kolei agregat skraplający jest to takie urządzenie które nie posiada własnego parownika, (natomiast posiada sprężarki i skraplacz/skraplacze). Stosuje się je najczęściej do pracy z chłodnicami w centralach wentylacyjnych (zaletą jest nieco niższa cena, oraz brak instalacji wodnych podatnych na zamarzanie, wadą ograniczenia w odległości pomiędzy agregatem a zdalnym parownikiem.
Urządzenia te mogą pracować w oparciu o różne czynniki chłodnicze, w zależności od parametrów obiegów termodynamicznych. Muszą być to czynniki naturalne bądź „ekologiczne”.

Bardzo istone z punktu obecnego ustawodowstwa – zgodnie z dyrektywami o ochronie warstwy ozonowej oraz substancjami wpływającymi na efekt cieplarniany – mamy obecnie rozporządzenie o tzw.  F-Gazy (fluorowane węglowodory i ich związki powodujące efekt cieplarniany) które na użytkowników (operatorów) urządzeń je zawierających nakłada szereg obowiązków, a ich niedopełnienie grozi poważnymi karami i opłatami.

Nasuwa się więc jednoznaczny wniosek iż należy preferować urządzenia pracujące w oparciu o naturalne czynniki chłodnicze.

Witamy

Strona w budowie 🙂 Będziemy ją systematycznie rozbudowywać.

Niniejsza strona jest poświęcona rozwiązaniom zapewniającym skuteczne i efektywne chłodzenie procesów – w tym procesów o charakterze krytycznym.

Nie jest to strona wyłącznie komercyjna – zamiarem autora jest przedstawienie rzetelnych informacji, możliwości i technologii dla potrzeb schładzania różnych procesów. Możemy przeprowadzić analizy potrzeb, poparte audytami energetycznymi aby zaproponować optymalne rozwiązanie czy to z punktu widzenia ekonomii i czasu zwrotu inwestycji, czy też optymalnych technologii z punktu widzenia niezawodności  i zapewnienia ciągłości procesu.

Nasza strona zawiera będzie przedstawiać informacje o róznych technologiach DOSTĘPNYCH przeznaczonych do chłodzenia procesów (np. wtryskarek, ekstruderów) czy też klimatyzacji, możemy przedstawić kompleksowe rozwiązania zarówno dla wytwarzania chłodu, chłodzenia procesów, odzysku ciepła, skojarzone wytwarzanie ciepła i chłodu, rozwiązania układów wodnych,  trigeneracja (węzły CHP). Znajdziecie Państwo następujące rodzaje urządzeń:

 • Chillery (agregaty wody lodowej)
 • Agregaty skraplające
 • Chłodnice wentylatorowe (suche i adiabatyczne)
 • Chłodziarki absorpcyjne
 • Wieże wyparne
 • Wentylatory
 • Pompy ciepła
 • Wymienniki ciepła, systemy odzysku ciepła

Wytwarzamy chłód z ciepła ! Optymalizacja energetyczna, procesy chłodzenia.